Skip to content Skip to footer

BULETIN INFORMATIV (legea 544/2001)

ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA PRIMĂRIEI ȘI CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI DOROBANŢU

 1. Legislația privind organizarea și funcționarea Primăriei și Consiliului local al comunei Dorobanţu:
 2. Constituția României: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47355 
 3. Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/215925
 4. Ordonanța de urgență nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51410
 5. Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/95836
 6. Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/153210 
 7. Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru publicarea actelor normative, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/118116
 8. Codul civil al României aprobat prin Legea nr.287/2009, republicată, cu modificările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/205332
 9. Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29453
 10. Legea nr.50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/55794
 11. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/5729
 12. Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29731
 13. Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare:  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/88315
 14. Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/133913
 15. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73527
 16. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată (r4), cu modificările și completările ulterioare:  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1576
 17. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/243459
 18. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/8624
 19. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178667
 20. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178689  
 21. Legea nr.333/2003 cu privire la paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/156432
 22. Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităților publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/201185
 23. Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupției, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323#id_artA511  
 24. Legea fondului funciar  nr.18/1991 rerepublicată, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/203359
 25. Ordonanța nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/96993
 26. Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/162616
 27. Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/156290
 28. Legea nr.190/2018 privind masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, cu modificările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/203151
 29. Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/19169
 30. Acte normative cu impact asupra activității:
 31. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413
 32. Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluționare a petiţiilor, cu modificările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/33817
 33. Ordonanța Guvernului nr. 80/2003 privind concediul de odihnă anual şi alte concedii ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, precum şi ale primarilor şi viceprimarilor, cu modificările ulterioare:  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/45932
 34. Hotărârea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51282 
 35. Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaților: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/195770
 36. Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/2566
 37. Ordinul nr. 25/1382/37/1642/14297/746/20/2020, publicat în MOR, Partea I, nr. 307 din 13 aprilie 2020 privind aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020 – 2024: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224803
 38. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/200317
 • Numele și prenumele persoanelor din conducerea Primăriei comunei Dorobanţu și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice
 •  Primar, Vasile STOICA, telefon fix 0242335103, fax 0242335103, mobil 0722193025 , e-mail primariadorobantu@yahoo.com
 • Viceprimar, Vasile CĂLIN, telefon fix 0242335103, fax 0242335103, mobil 0724900422, e-mail primariadorobantu@yahoo.com
 • Secretar general comună, George STOICA, telefon fix 0242335103/104, fax 0242335103, mobil 0723645209, e-mail primariadorobantu@yahoo.com
 • Responsabil cu difuzarea informațiilor publice: consilier, Daniela-Mariana DUMITRU,  telefon fix 0242335103, fax 0242335103, mobil 0786288790, e-mail primariadorobntu@yahoo.com
 • Coordonatele de contact ale Primăriei/Consiliului local al comunei Dorobanțu
 • Datele de contact ale Primăriei/Consiliului local al comunei Dorobanțu: Str. Bucuresti, nr.16, localitatea Dorobanțu, comuna Dorobanțu, județul Călărași, cod poștal 917065, telefon fix 0242335103, fax 0242335103, e-mail primariadorobantu@yahoo.com
 • Programul de funcționare al instituției:

Luni – Joi: 08:00 – 16:30,

Vineri: 08:30 – 14:00.

 • Audiențe
 • Primar – Dl. Vasile STOICA –marti , între orele 10:00 – 12:00
 • Viceprimar – Dl. Vasile CĂLIN – miercuri, între orele 10:00 – 12:00
 • Secretar general comuna – Dl. George STOICA – joi, între orele 10:00-12:00.

Înscrierile în audiență se pot face în fiecare zi, între orele 08:30 – 10:30, astfel:

– telefonic, la nr. 0242335103;

– personal, prin cerere scrisă, depusa la Registratura Primăriei.

 • Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil

Bugetul aprobat https://primariadorobantu.ro/document-category/buget/
Bilanțul contabil https://primariadorobantu.ro/document-category/bilanturi/

 • Programele și strategiile proprii

Programele si strategiile comunei Dorobanțu pot fi consultate la sediul Primăriei comunei Dorobanțu sau la: https://primariadorobantu.ro/document-category/programe-si-strategi/

 1. Lista cuprinzând documentele de interes public

Lista privind documentele de interes public, conform prevederilor art.5 alin.(1) lit.g) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public https://primariadorobantu.ro/lista-cu-documente-de-interes-public-si-lista-cu-documentele-produse-gestionate-de-institutie/

 • Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a institutiei publice în situația în

care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate

În conformitate cu prevederile art.22 din Legea 544/2001 şi ale art.36 din HG nr.123/2002, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de legea privind liberul acces la informaţiile de interes public, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice – Tribunalul Călărași. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr.544/2001.

https://primariadorobantu.ro/modalitatea-de-contestare-a-deciziei-si-formularele-aferente-pentru-reclamatie-administrativa-refuz-si-netrimiter e-in-termen-legal/